Права та обов’язки споживача теплової енергії
в розрізі законодавчих актів, які діють на території України

ст. 24 ЗУ «Про теплопостачання» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2633-15

 

Стаття 24. Права та основні обов’язки споживача теплової енергії

Споживач теплової енергії має право на:

-Вибір одного або декількох джерел теплової енергії чи теплопостачальних організацій, якщо це можливо за існуючими технічними умовами;

-Отримання інформації щодо якості теплопостачання, тарифів, цін, порядку оплати, режимів споживання теплової енергії;

-Відшкодування згідно із законодавством збитків, заподіяних внаслідок порушення його прав, у разі виконання ним своїх зобов’язань відповідно до договору;

-Приєднання до теплової мережі відповідно до нормативно-правових актів;

-Отримання обсягів теплової енергії згідно з параметрами відповідно до договорів та стандартів;

-Отримання перерахунку за спожиту теплову енергію з урахуванням здійсненого авансового платежу та показань вузлів обліку теплової енергії протягом місяця після закінчення опалювального періоду.

{Абзац сьомий частини першої статті 24 в редакції Закону № 2119-VIII від 22.06.2017}Захист прав споживачів теплової енергії, а також механізм реалізації захисту цих прав регулюються цим Законом, Законом України "Про захист прав споживачів", іншими нормативно-правовими актами.

Основними обов’язками споживача теплової енергії є:

-Своєчасне укладання договору з теплопостачальною організацією на постачання теплової енергії;

-Додержання вимог договору та нормативно-правових актів;

-Забезпечення безпечної експлуатації систем теплоспоживання;

-Забезпечення безперешкодного доступу до власного теплового обладнання, вузлів обліку представникам теплогенеруючої чи теплопостачальної організації, за умови пред’явлення відповідного посвідчення при виконанні службових обов’язків;

{Абзац п’ятий частини третьої статті 24 в редакції Закону № 2119-VIII від 22.06.2017}
недопущення провадження будь-яких видів господарської діяльності в охоронних зонах теплових мереж без погодження з власником об’єкта теплопостачання.
{Частину третю статті 24 доповнено абзацом шостим згідно із Законом № 3830-VI від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання чинності Указом Президента України про утворення відповідного центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду в системі центральних органів виконавчої влади}
Споживач теплової енергії несе відповідальність за порушення умов договору з теплопостачальною організацією, відповідних нормативно-правових актів та виконання приписів органів, уповноважених здійснювати державний нагляд за режимами споживання теплової енергії згідно із законом.

П. 24, 25, 26, 29, 30 розділу Права та обов’язки споживача Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 630)   http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2005-п

Права та обов'язки споживача

24. Споживачі можуть відмовитися від отримання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води.

{Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1268 від 31.10.2007}


25. Відключення споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води здійснюється у порядку, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
{Абзац перший пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1268 від 31.10.2007}
Самовільне відключення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води забороняється.

26. Відключення споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води здійснюється у разі, коли технічна можливість такого відключення передбачена затвердженою органом місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про теплопостачання" схемою теплопостачання, за умови забезпечення безперебійної роботи інженерного обладнання будинку та вжиття заходів щодо дотримання в суміжних приміщеннях вимог будівельних норм і правил з питань проектування житлових будинків, опалення, вентиляції, кондиціонування, будівельної теплотехніки; державних будівельних норм з питань складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва, а також норм проектування реконструкції та капітального ремонту в частині опалення.

28. Споживачі, які встановили у квартирі багатоквартирного будинку індивідуальні (автономні) системи опалення, квартирні засоби обліку теплової енергії, оплачують послуги з централізованого опалення місць загального користування будинку відповідно до методики, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
{Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 633 від 18.08.2017}

29. Споживач має право на:

1) Зменшення розміру плати у разі:
надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання;

2) Усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг;

3) Перевірку кількісних і якісних показників надання послуг (якість і тиск води, температура гарячої води, температура повітря у приміщеннях тощо) у порядку, встановленому цими Правилами;

4) Установлення квартирних засобів обліку та взяття їх на абонентський облік;

5) Періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) квартирних засобів обліку;

6) Ознайомлення з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;

7) Внесення за погодженням з виконавцем у договір змін, що впливають на розмір плати за послуги;

8) Звільнення від плати за послуги у разі їх ненадання та отримання компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт;

9) Відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг.

Споживач має також інші права відповідно до законодавства.

30. Споживач зобов'язаний:
1) Оплачувати послуги в установлені договором строки;

2) Забезпечувати доступ до мережі, арматури, квартирних засобів обліку, розподільчих систем представника виконавця за наявності в нього відповідного посвідчення:
для ліквідації аварій - цілодобово; для встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення технічного і профілактичного огляду, зняття контрольних показників квартирних засобів обліку - згідно з умовами договору;

3) Дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

4) Забезпечувати цілісність квартирних засобів обліку та не втручатися в їх роботу;

5) У разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати пеню у встановлених законом та договором розмірі;

6) Виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства 

п. 39-46 розділу Права і обов’язки споживача теплової енергії Правил користування тепловою енергією (затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 р. № 1198) http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1198-2007-п )

Права і обов'язки споживача теплової енергії

39. Споживач має право:

Вибирати теплопостачальну організацію, а також відмовитися від послуг теплопостачальної організації, про що попереджає письмово теплопостачальну організацію в строк, передбачений договором;

Отримувати інформацію від теплопостачальної організації щодо обсягу та якості постачання теплової енергії, тарифів (цін), порядку оплати, режимів споживання на умовах, визначених договором;

Вимагати від теплопостачальної організації надання достовірної інформації про тарифи на теплову енергію та відшкодування, умови оплати, методики і нормативи розрахунку та нарахування, режими теплоспоживання тощо;

Перевіряти достовірність розрахунку та нарахування плати за теплову енергію, згідно з умовами договору;

Отримувати згідно із законодавством та укладеним договором відшкодування завданих йому збитків;

У разі порушення теплопостачальною організацією умов договору викликати її представника для складення та підписання акта, у якому зазначаються строки, види порушень тощо;

Кількості тепла на потреби опалення відповідно до визначених договором теплових навантажень будинків, реальних температур теплоносія в теплових мережах, температур зовнішнього повітря та тривалості розрахункового періоду;

Вимагати поновлення теплопостачання будинку після усунення технологічних порушень, якщо теплопостачання було припинено без розірвання договору;

Звертатися до суду в установленому законодавством порядку для вирішення питань, що стосуються предмета договору.

40. Споживач теплової енергії зобов'язаний:

Дотримуватися вимог нормативно-технічних документів та договору;

Забезпечувати належний стан обслуговування та безпечну експлуатацію власної системи теплоспоживання;

Зберігати вузол обліку та пломби на ньому в належному стані;

Повідомляти теплопостачальну організацію про недоліки в роботі вузла обліку;

Вчасно проводити розрахунки за спожиту теплову енергію та здійснювати інші платежі відповідно до умов договору та цих Правил;

Погоджувати з теплопостачальною організацією нові підключення і відключення та переобладнання системи теплоспоживання, які є причиною збільшення або зменшення обсягу споживання теплової енергії;

Надавати необхідні розрахункові документи на вимогу представників теплопостачальної організації для перевірки правильності оплати та відповідності записів у них показам вузла обліку;

Повідомити теплопостачальну організацію про своє бажання щодо припинення споживання теплової енергії відповідно до договору;

Не допускати переобладнання системи теплоспоживання, яке призводить до порушення теплового балансу будинку, будівлі (споруди);

У міжопалювальний період виконувати обов'язкові обсяги робіт з підготовки до опалювального періоду та оформити акт про готовність об'єкта до опалювального періоду або надати рішення (лист) щодо гарантії забезпечення безпечної експлуатації системи теплоспоживання;

Не займати підвали будинків, будівель (споруд), що мають небезпеку затоплення, в яких прокладені теплові мережі або обладнані теплові вводи, під майстерні, склади, магазини, офіси тощо.

41. Споживач несе відповідальність за:

Вихід з ладу обладнання та приладів комерційного обліку теплової енергії, що входить до складу вузлів обліку, які перебувають на його балансі. За прилади комерційного обліку інших власників несе відповідальність згідно з умовами договору;

Технічний стан, обслуговування та експлуатацію системи теплоспоживання, що перебуває у межах його балансової належності (експлуатаційної відповідальності);

Недотримання затверджених договірних значень обсягу споживання теплової енергії та режиму теплоспоживання;

Самовільне переобладнання системи теплоспоживання;

Витікання теплоносія через несвоєчасне усунення пошкоджень на власних теплових мережах та системі теплоспоживання;

Утримання в антисанітарному стані приміщень вузлів управління, технічних підвалів, горищ, де прокладені теплові мережі теплопостачальної організації;

Достовірність наданої інформації.

42. За споживання теплової енергії без погодження з теплопостачальною організацією понад максимальне теплове навантаження, визначене договором, споживач сплачує штраф згідно із законодавством.

43. У разі виявлення у споживача водорозбору із системи опалення через крани або інші пристрої останній повинен ліквідувати місце несанкціонованого водорозбору та сплатити штраф згідно із законодавством.

44. За самовільне підключення системи теплоспоживання без укладення договору споживач сплачує штраф згідно із законодавством.

45. Відмова споживача від підписання акта про порушення умов договору не звільняє його від плати та вирішується в установленому порядку.

46. За несвоєчасне повідомлення про вихід з ладу приладів комерційного обліку та несвоєчасне надання звітності за цими приладами споживач сплачує штраф згідно із законодавством.

Місце та порядок одержання інформації споживачами

Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення».

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19

Інформація надається споживачеві у доступній формі на паперових носіях, у платіжних документах, інформаційних стендах, що розміщується в абонентському відділі, через офіційний веб-сайт в мережі ІНТЕРНЕТ.